Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2021

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně…

Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně z příjmů fyzických osob?

Daňové slevy najdeme § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35bc v případě slevy na evidenci tržeb a § 35c ZDP v případě daňového zvýhodnění. Pro zjednodušení nejsou na kalkulačce OSVČ uvedeny veškeré níže uvedené slevy.

Daňová sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka činí 27 840 Kč a jako u jediné nemusíte nijak prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji ale podmiňuje podpis prohlášení poplatníka.) Všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že všech 12 měsíců nepracovali. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku.

Právní úprava, která zvýší daňovou slevu na 27 840 Kč začne platit pravděpodobně od února 2021 s tím, že se zpětně vztáhne na příjmy od počátku roku. Zaměstnanci tak o své peníze nepřijdou. Zaměstněstnavatel jim kladný rozdíl za vyšší slevu ale vrátí až při ročním zúčtování daní.

Od roku 2022 se sleva na poplatníka opět zvýší, a to na 30 840 Kč.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Náleží ale jen za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z 16 140 Kč za každý takový měsíc), na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Rozhodný okamžik vzniku nároku na tuto slevu se totiž v minulosti posunul. Dříve platilo, že nárok na slevu vznikal až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P, nově vzniká už v momentě jeho přiznání.

Sleva na vyživovanou manželku

Slevu na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč. V případě, že jste nebyli sezdáni celý rok, máte nárok opět jen na příslušný počet dvanáctin z celkové částky slevy za měsíce, ve kterých byla partnerka vaší manželkou už k prvnímu dni v měsíci. Slevu dokládáte čestným prohlášením.

V případě, že je vyživovaná manželka zároveň držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Nárok na dvojnásobnou slevu vzniká od okamžiku přiznání nároku na průkaz ZTP/P Úřadem práce ČR.

Do příjmů manželky za předchozí rok se započítávají například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,

 • všechny druhy důchodů,

 • nemocenská,

 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,

 • ošetřování člena rodiny,

 • podpora v nezaměstnanosti,

 • peněžitá pomoc v mateřství.

Naopak se do příjmu manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je od daně osvobozen.

Pozor také na to, z jakého období příjmy započíst. Příjmy ze závislé činnosti za rok 2020, které byly vyplacené nejpozději do konce ledna 2021, se ještě počítají do příjmů roku 2020. V případě sociálních dávek se ale ty započítávají do roku, v němž byly vyplaceny. Takže např. mateřská, nemocenské, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti vyplacené v roce 2021 už se budou započítávat do příjmů roku 2021. 

Sleva na invaliditu

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na slevu ve výši 2520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (v případě přeřazení do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Oprávnění uplatnit slevu vzniká už od vydání rozhodnutí o přiznání důchodu, nikoli od data první výplaty důchodu.

Sleva na studenta

Poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let mají nárok na slevu ve výši 4020 Kč za rok. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Sleva náleží za měsíce, ve kterých jste byli studenty na jejich počátku.

Sleva za umístění dítěte

Tato sleva nemá pevně danou částku, pouze maximální limit pro její uplatnění. Ten vychází z aktuální výše minimální mzdy. Samotná výše slevy pro konkrétního poplatníka závisí na tom, kolik za uplynulý rok zaplatil za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, jesle). Podmínkou je, že s ním vyživované dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst maximálně 14 600 Kč (pro rok 2021 už platí částka 15 200 Kč, tu si ale uplatníte až příští rok). 

Sleva se uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání. Má na ni nárok jen jeden poplatník z dané společně hospodařící domácnosti.

Nárok na slevu se dokládá potvrzením z příslušného předškolního zařízení.

Sleva na evidenci tržeb

Podnikatelé - fyzické osoby, kterým vznikla povinnost evidovat tržby (EET), si mohou jednorázově odečíst daňovou slevu ve výši 5000 Kč jako kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s EET.

Někteří podnikatelé, pro které platí povinnost EET, ale nemusí slevu využít celou nebo na ni dokonce nemusí dosáhnout vůbec. Podle zákona je totiž možné odečíst nejvýše částku kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Daňovou slevu je možné uplatnit jen jednou a to za rok, ve kterém byla poprvé zaevidována tržba, kterou podnikatel musí evidovat dle zákona o EET. Nárok na slevu není potřeba dokládat žádnou fakturou za nákup pokladny nebo softwaru.

Sleva se uplatňuje za ostatními slevami uvedenými v § 35 ba zákona o daních z příjmů (tedy za slevou na poplatníka, na vyživovanou manželku, na invaliditu, pro držitele průkazu ZTP/P, na studenta a slevou za umístění). Poté odečtete slevu za EET a jako poslední případnou slevu na děti, tedy daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Odečtením slevy za EET se nemůžete dostat do záporných hodnot.

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c ZDP. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící ve společné domácnosti. Sleva se uplatňuje ještě za měsíc, kdy dovrší 18. rok. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně, trvá nárok na slevu do 26 let věku dítěte (včetně).

Pro rok 2021 je daňové zvýhodnění v následující výši:

 • 15 204 Kč ročně na první dítě,

 • 19 404 Kč na druhé dítě,

 • 24 204 Kč na třetí a další dítě.

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud to je držitelem průkazu ZTP/P (nárok na vyšší slevu vzniká už od okamžiku přiznání průkazu ZTP/P):

 • 30 408 Kč na první dítě,

 • 38 808 Kč na druhé dítě,

 • 48 408 Kč na třetí a další dítě.

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat poprvé jeho rodný list a dále každý rok potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, jestli si a v jaké výši ten uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají jen čestné prohlášení. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu a u dětí se ZTP/P pak také průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

 

U daňového zvýhodnění jako u jediné daňové slevy vám může vyjít záporná daňová povinnost. Tím, že se dostanete po odečtení daňového zvýhodnění do mínusu, vám vzniká nárok na tzv. daňový bonus. Do konce roku 2020 byla jeho maximální výše omezena částkou 60 300 Kč. Od roku 2021 se tato hranice ruší a daňový bonus je možné uplatnit bez omezení. Podmínkou pro jeho čerpání je výše zdanitelných příjmů z podnikání či zaměstnání za předchozí rok nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2020 tedy platí částka 87 600 Kč, pro příjmy za rok 2021 pak 91 200 Kč.