Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně…

Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně z příjmů fyzických osob?

Daňové slevy najdeme § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35bc v případě slevy na evidenci tržeb a § 35c ZDP v případě daňového zvýhodnění. Pro zjednodušení nejsou na kalkulačce OSVČ uvedeny veškeré níže uvedené slevy.

Daňová sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je pro rok 2023 ve výši 30 840 Kč a jako u jediné nemusíte nijak prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji ale podmiňuje podpis prohlášení poplatníka.) Všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že všech 12 měsíců nepracovali. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Náleží ale jen za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z 16 140 Kč za každý takový měsíc), na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Rozhodný okamžik vzniku nároku na tuto slevu se totiž v minulosti posunul. Dříve platilo, že nárok na slevu vznikal až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P, nově vzniká už v momentě jeho přiznání.

Sleva na vyživovanou manželku

Slevu na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč. V případě, že jste nebyli sezdáni celý rok, máte nárok opět jen na příslušný počet dvanáctin z celkové částky slevy za měsíce, ve kterých byla partnerka vaší manželkou už k prvnímu dni v měsíci. Slevu dokládáte čestným prohlášením.

V případě, že je vyživovaná manželka zároveň držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Nárok na dvojnásobnou slevu vzniká od okamžiku přiznání nároku na průkaz ZTP/P Úřadem práce ČR.

Do příjmů manželky za předchozí rok se započítávají například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,

 • všechny druhy důchodů,

 • nemocenská,

 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,

 • ošetřování člena rodiny,

 • podpora v nezaměstnanosti,

 • peněžitá pomoc v mateřství.

Naopak se do příjmu manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je od daně osvobozen.

Pozor také na to, z jakého období příjmy započíst. Příjmy ze závislé činnosti za rok 2022, které byly vyplacené nejpozději do konce ledna 2023, se ještě počítají do příjmů roku 2022. V případě sociálních dávek se ale ty započítávají do roku, v němž byly vyplaceny. Takže např. mateřská, nemocenské, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti vyplacené v roce 2023 už se budou započítávat do příjmů roku 2023.

Sleva na invaliditu

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na slevu ve výši 2520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (v případě přeřazení do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Oprávnění uplatnit slevu vzniká už od vydání rozhodnutí o přiznání důchodu, nikoli od data první výplaty důchodu.

Sleva na studenta

Poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let mají nárok na slevu ve výši 4020 Kč za rok. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Sleva náleží za měsíce, ve kterých jste byli studenty na jejich počátku.

Sleva za umístění dítěte

Tato sleva nemá pevně danou částku, pouze maximální limit pro její uplatnění. Ten vychází z aktuální výše minimální mzdy. Samotná výše slevy pro konkrétního poplatníka závisí na tom, kolik za uplynulý rok zaplatil za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, jesle). Podmínkou je, že s ním vyživované dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst maximálně 16 200 Kč (pro rok 2023 už platí částka 17 300 Kč, tu si ale uplatníte až příští rok). 

Sleva se uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní u zaměstnavatele nebo při podání daňového přiznání. Má na ni nárok jen jeden poplatník z dané společně hospodařící domácnosti.

Nárok na slevu se dokládá potvrzením z příslušného předškolního zařízení.

Sleva na evidenci tržeb

Podnikající fyzické osoby, kterým vznikla povinnost evidovat tržby (EET), si mohly v minulosti jednorázově odečíst daňovou slevu ve výši 5000 Kč jako kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s EET.

Podle zákona bylo totiž možné odečíst nejvýše částku kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Daňovou slevu bylo možné uplatnit jen jednou a to za rok, ve kterém byla poprvé zaevidována tržba, kterou podnikatel musel evidovat dle zákona o EET. Nárok na slevu nebylo potřeba dokládat žádnou fakturou za nákup pokladny nebo softwaru.

Sleva se uplatňovala za ostatními slevami uvedenými v § 35 ba zákona o daních z příjmů (tedy za slevou na poplatníka, na vyživovanou manželku, na invaliditu, pro držitele průkazu ZTP/P, na studenta a slevou za umístění). Před odečtením slevy na děti, tedy daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Odečtením slevy za EET se poplatník nemohl dostat do záporných hodnot.

V důsledku novelizace právní úpravy poplatníci od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022 neměli povinnost evidovat tržby. Odklad se týkal běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb. Na konci roku 2022 zákonodárci odhlasovali, že bude EET k závěru daného roku ukončena.

 

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c ZDP. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící ve společné domácnosti. Sleva se uplatňuje ještě za měsíc, kdy dovrší 18. rok. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně, trvá nárok na slevu do 26 let věku dítěte (včetně).

Pro příjmy za rok 2022 (do daňového přiznání) i za rok 2023 (pro zaměstnance) tedy platí, že:

 • daňové zvýhodnění na první dítě je ve výši 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně),

 • daňové zvýhodnění na druhé dítě je ve výši 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně),

 • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě je ve výši 27 840 Kč (2320 měsíčně). 

 

Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek:

 • daňové zvýhodnění na první dítě je ve výši 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně),

 • daňové zvýhodnění na druhé dítě je ve výši 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),

 • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě je ve výši 55 680 Kč (4640 měsíčně). 

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat poprvé jeho rodný list a dále každý rok potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, jestli si a v jaké výši ten uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají jen čestné prohlášení. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu a u dětí se ZTP/P pak také průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

 

U daňového zvýhodnění jako u jediné daňové slevy vám může vyjít záporná daňová povinnost. Tím, že se dostanete po odečtení daňového zvýhodnění do mínusu, vám vzniká nárok na tzv. daňový bonus. V současnosti už není jeho uplatnění omezeno žádnou maximální částkou. Podmínkou pro jeho čerpání je výše zdanitelných příjmů z podnikání či zaměstnání za předchozí rok nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2022 tedy platí částka 97 200 Kč, pro příjmy za rok 2023 pak 103 800 Kč.