Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2024

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jak si mohu snížit daňový základ?

Jak si mohu snížit daňový základ?

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jejich název napovídá, že se jedná o položky odčitatelné od základu daně. Uplatňují se jen jednou ročně, takže až při ročním zúčtování daní, které provádí zaměstnavatel pracovníkům, kteří u něj podepsali Prohlášení k dani, nebo při podání daňového přiznání.


Bezúplatná plnění (dary)

Dary, které dnes spadají pod kolonku bezúplatných plnění, jsou nejčastěji finanční povahy. Odečíst je možné ale jen dary na zákonem stanovené účely, např. humanitární, zdravotnické, charitativní. Odčitatelné jsou i dary na podporu kultury, školství, ekologie nebo tělovýchovy.

Od základu daně můžete odečíst i dar v podobě služby, věci nebo nemovitosti, pokud je možné stanovit jeho hodnotu. Pokud ne, musíte postupovat podle zákona o oceňování majetku. Za dar manželů ze společného majetku si odečte položku jen jeden z nich, nebo oba poměrnou částí.

Fyzické osoby si od základu daně mohou dar odečíst, pokud jeho celková hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Maximálně je možné odečíst dar do výše 30 % základu daně. (Platí pro dary za rok 2023 – kvůli válce na Ukrajině se prodloužila výjimka, která platila pro předchozí roky nejdříve kvůli koronavirové epidemii a poté právě kvůli Ukrajině. V době, kdy tato výjimka neplatí, maximální podíl na základu daně činí 15 %.)

Poskytnutý dar musíte prokázat potvrzením, na kterém bude uvedeno kdo je příjemcem, kolik jste darovali, na jaký účel a kdy.

Daňový základ snížíte i za bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně nebo rovnou orgánu. Za jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek si odečtete 3000 Kč. Darujete-li orgán, zvyšuje se odčitatelná položka na 20 000 Kč. Daňový základ může snížit i bezplatný odběr krvetvorných buněk (nárok neovlivní pouze proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem), taktéž o 20 000 Kč.

Každý dar musíte opět prokázat potvrzením od příjemce, v případě daru krve, darování orgánu nebo darování krvetvorných buněk je nutné nárok prokázat potvrzením od transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem se nepovažuje za platbu za odběr.

Odpočty za bezúplatná plnění poskytnutá za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny se odečítají najednou až následující rok v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem nebo při podání daňového přiznání.

Standardně bývá možné odečíst jen dary pro subjekty v ČR, EU nebo Evropském hospodářském prostoru. Za rok 2023 je možné si od základu daně odečíst i dary poskytnuté státu Ukrajina, právnické osobě se sídlem na Ukrajině (např. neziskové organizaci) nebo fyzické osobě s bydlištěm na Ukrajině. Ale i v tomto případě musí tato osoba splňovat podmínky pro fyzické osoby, kterým je možné dar dát. Tedy musí jít o dar např. poživateli invalidního důchodu nebo nezletilému dítěti závislému na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky.

Odpočet od základu daně mohou nově využít i osoby z Ukrajiny, pokud mají aspoň 90 % zdanitelných příjmů ze zdrojů v ČR.

Právnické osoby si mohou odečíst dary, pokud jejich hodnota dosáhla aspoň 2000 Kč, ale nejvýše 30 % daňového základu. To platí pro dary za rok 2023. Stejně jako u fyzických osob je zde prodloužena výjimka. Po ukončení její platnosti se tento maximální podíl vrátí na původní úroveň 10 %.

Podobně se pro rok 2023 u právnických osob prodloužila i výjimka, která umožňuje výdaje na pomoc Ukrajině uplatnit jako uznatelný výdaj (standardně dary nejsou uznatelným výdajem). V případě využití této možnost už ale stejný výdaj není možné odečíst od základu daně jako dar.

V daném případě je možné takové dary poskytnout právnickým či fyzickým osobám bez omezením, hlavní je účel. Jde o opatření, které má umožnit dát si do uznatelných výdajů náklady při bezplatném poskytnutí služby např. při převozu uprchlíků apod.

Platby na penzijní připojištění a životní pojištění

Pokud jste si loni platili penzijní připojištění se státním příspěvkem či doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) nebo životní pojištění (kromě čistě úrazového), můžete si v letošním přiznání tyto platby odečíst od základu daně.

U plateb do třetího pilíře je možné odečíst 24 000 Kč. Do daní si ale můžete uplatnit jen příspěvky, které přesahují 1000 Kč za měsíc. Tedy celkem jde o platby nad 12 000 Kč do 36 000 Kč ročně.

Od základu daně můžete tyto platby odečíst, pokud máte výplatu plnění z těchto produktů sjednanou nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let. Pokud penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem tohoto pojištění, nárok na uplatnění odpočtu zaniká. Částky, o které vám byl v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků snížen základ daně, se stávají příjmem který musíte zdanit v období, kdy k zániku pojistky došlo. Nárok na odpočet prokážete potvrzením od penzijní společnosti.

V případě plateb na životní pojištění si můžete od základu daně odečíst maximálně 12 000 Kč (zde platby o žádnou částku nesnižujete).

Abyste mohli odpočet za životní pojištění využít, nesmí smlouva připouštět výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (nejčastěji se v minulosti jednalo o mimořádné výběry).

Opět platí, že pro vznik nároku na odpočet ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let. U smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, kdy trvá pojistná doba od 5 do 15 let vč., musí být sjednána pojistná částka alespoň na 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let částka alespoň ve výši 70 000 Kč. Zároveň je nutné, aby bylo pojištění sjednáno minimálně na dobu 5 let, a pojistník byl totožný s pojištěnou osobou. Nárok na odpočet zanikne, dojde-li k výplatě pojistného plnění, jiného příjmu (který nezakládá konec smlouvy) nebo k předčasnému ukončení smlouvy před tím, než uplyne 60 měsíců od jejího uzavření nebo dříve, než vám bude 60 let. Pak se všechny dosud uplatněné odpočty za pojistné na životní pojištění, o které jste si v posledních deseti letech snížili základ daně, stanou příjmem a vy je v daném roce musíte dodanit podáním daňového přiznání.

Výjimkou je situace v případě plnění, kdy vám vznikne nárok na starobní či invalidní důchod (pro invaliditu třetího stupně), stanete se invalidním (ve třetím stupni) nebo v případě smrti. Dodaňovat odpočty nemusíte ani v případě, že vám nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu. Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od pojišťovny.

Změny od roku 2024

Pro příjmy od roku 2024 nastávají v oblasti daní u problematiky zajištění na stáří změny. Daňová podpora se nově rozšiřuje kromě stávajícího penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění také na tzv. dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.

Limit pro nezdanitelné částky základu daně se také nově od roku 2024 sjednocuje na 48 tis. Kč na poplatníka s tím, že bude platit pro všechny zmíněné produkty dohromady.

Daňová podpora produktů spoření na stáří bude podmíněna pravidlem 60 + 60  (pro nárok na daňovou podporu není možné je vypovědět dříve než 60 měsíců od založení a ne dříve než v 60 letech).

U smluv uzavřených od platnosti změn se podmínka časového testu prodlužuje z 60 na 120 měsíců. Daňová podpora produktu spoření na stáří má být tedy nově podmíněna tím, že výplata peněžních prostředků, plnění z něj a odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu nastane ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, a to jen po 120 měsících od sjednání – ale při dosažení 60 let (u doplňkového penzijního spoření zároveň musí platit, že poplatník dosáhne věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk), nebo při jeho invaliditě ve třetím stupni.

V případě porušení těchto pravidel bude nutné vybrané prostředky dodanit jako příjem.

Rozšířená daňová podpora se bude vztahovat i na příspěvky od zaměstnavatele. Limit pro osvobození příspěvků od zaměstnavatele zůstává ve výši 50 tis. Kč. I zaměstnavatelé však budou moci nově přispívat kromě „penzijka“ a životka tímto způsobem přispívat i na investice.

Dlouhodobý investiční produkt je souhrnný název pro finanční produkty, se kterými je možné spořit na stáří. Může jít například o akcie, dluhopisy, investice do podílového fondu, ale i spořicí účet či termínovaný vklad (finanční produkty, které poskytují banky, obchodníci s cennými papíry nebo například investiční společnosti.

Pojištění dlouhodobé péče je nový institut. Jde o pojištění, které pokryje riziko, že se vy nebo vaše blízká osoba stanete závislými na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb kvůli (dlouhodobě) špatnému zdravotnímu stavu. Abyste si ho mohli odečíst od základu daně, musí vám pojistku poskytovat pojišťovna z ČR, EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Daňová podpora se vztahuje na krytí rizika závislosti odpovídající stupni III nebo IV (dle zákona upravujícího sociální služby). Pojištění by mělo mít opakované měsíční plnění poskytované po celou dobu závislosti, nebo by mělo být plnění poskytované ve formě poskytnutí péče po celou dobu závislosti.

Úroky z úvěru na bydlení

Od základu daně si můžete odečíst také zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték).  Podstatné je, aby šly peníze na tzv. vlastní bytovou potřebu. V některých případech je možné i bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí nebo vašich rodičů či prarodičů (obou z manželů). Pokud úvěr splácíte s druhým z manželů, uplatní si odpočet buď jeden z vás, nebo oba rovným dílem.

Splácíte-li úvěr za nákup pozemku, na kterém jste plánovali do čtyř let stavět, musíte do této doby výstavbu zahájit. Jinak nárok na odpočet zaniká a vy musíte již uplatněné částky dodanit. Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od banky či stavební spořitelny.

Od roku 2021 platí, že maximální limit pro odpočet úroků pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 je ve výši 150 000 Kč ročně. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 platí limit v původní výši 300 000 Kč. V případě, že by se úvěr na bydlení navyšoval o další prostředky např. na rekonstrukci uskutečněnou od 1. ledna 2021 dál, uplatní se již nový limit.

Zkoušky ověřující další vzdělávání

Od daňového základu můžete odečíst i platbu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, maximálně do limitu 10 000 Kč. Jste-li zdravotně postižení, zvyšuje se limit na 13 000 Kč a pro osoby s těžkým zdravotním postižením pak na 15 000 Kč.
Zkoušky pochopitelně nesmí platit zaměstnavatel a vy si je nemůžete uplatňovat jako výdaj. Nárok prokazujete potvrzením o platbě za zkoušku.

Tento odpočet půjde naposledy uplatnit pro příjmy za rok 2023 (tedy v daňovém přiznání podávaném v roce 2024). Od roku 2024 se ruší.

Členské příspěvky odborové organizaci

Poslední odčitatelnou položkou od základu daně jsou platby za členské příspěvky odborové organizaci. Ty můžete odečítat do částky odpovídající 1,5 % zdanitelných příjmů, nejvýše ale do 3000 Kč. Nárok prokazujete potvrzením od odborové organizace.

Tento odpočet půjde naposledy uplatnit pro příjmy za rok 2023 (tedy v daňovém přiznání podávaném v roce 2024). Od roku 2024 se ruší.